Begrippenlijst

 

Begrippenlijst

Auto-, Badkamer-, Boot-, Caravan-, Motor-, Serre-, Verbouw-, Uitbouw-, Zonnepanelen-, Financiering, Krediet, Lening, Hypotheek

 
 

Consumptief krediet Doorlopende lening voor consumenten, waarvoor geen zekerheid hoeft te worden gesteld. De kredietruimte is afhankelijk van het inkomen en eventuele andere financiële verplichtingen van de consument.

Doorlopend Krediet (DK) Bij een doorlopend krediet ben je vrij om te kiezen wanneer je geld opneemt of aflost. Je betaalt rente over het bedrag dat je opneemt. Dat is wat je op dat moment leent. Hoe sneller je aflost, hoe minder rente je dus moet betalen. Wel is er altijd een vast aflossingspercentage, dat je elke maand verplicht moet aflossen. Dit bedrag kun je daarna ook weer opnemen. De rente die je betaalt over de lening is variabel, dit kan dus per periode verschillen.

Execution only, zonder hulp van een adviseur een financieel product afsluiten.

Financiering is het leveren van kapitaal (financiën) om zo een bepaalde activiteit te bekostigen.

Financial lease Bij Financial Lease wordt als het aankoopbedrag van het gekochte (bv. een auto of TV) voorgeschoten door de leasemaatschappij. Hierdoor is het mogelijk om over het gekochte product te beschikken zonder eerst het aankoopbedrag bijeen te sparen. Via een maandelijks bedrag wordt de aankoopsom plus rente geheel of gedeeltelijk terug betaald. Gedurende de leaseperiode wordt je dus nog geen eigenaar van het gekochte.Het eigendom gaat pas over als aan het eind van de leasetermijn het aankoopbedrag is afbetaald. Indien nog niet het gehele aankoopbedrag is afgelost kan het gekochte vaak tegen een al dan niet vooraf vastgestelde prijs worden overgenomen. Financial Lease is daarom het best te vergelijken met Huurkoop.

Hypotheek Een hypotheek is een lening waarbij een onroerende zaak (bijvoorbeeld een woning) als onderpand dient. De rente die wordt betaald over een hypotheek is ´aftrekbaar´; het kan in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen in Box 1.

Krediet Geldlening. Dit kunnen zowel leningen bij een bank, instellingen of onderhandse leningen zijn.

Lening waarbij rente over de af te lossen som moet worden betaald aan de uitlener of kredietverschaffer.

Nationale Hypotheek Garantie De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie op hypotheken. Met de NHG leen je veilig. Is bij verkoop van jouw woning de opbrengst onvoldoende om uw hypotheek af te lossen? Dan neemt de NHG de restschuld van je over. Ook krijg je korting op je hypotheekrente.

Opnamekrediet: Er zijn meerdere kredietvormen die hieraan voldoen, met een opnamekrediet heb je de mogelijkheid geld dat is afgelost ook weer op te kunnen nemen.

Operational lease is een vorm van leasen die je vooral ziet in de autowereld. Wanneer een bedrijf kiest voor operational lease, neemt de leasemaatschappij de investering op zich. De leasemaatschappij is en blijft dan ook eigenaar van de auto. Doordat de klant het aankoopbedrag niet meteen in één keer hoeft te betalen, is er meer geld beschikbaar voor organisatie-activiteiten. De klant lost het investeringsbedrag tijdens de leaseperiode in gelijke termijnen af. Op dit gebied kun je operational lease dus een beetje met een persoonlijke lening vergelijken. Daar los je het geleende bedrag immers ook in gelijke termijnen af. Operational lease komt in twee verschillende vormen voor: netto operational lease en full operational lease.

Overstappen: 1 of meerdere kredieten oversluiten  naar 1 nieuwe lening tegen een scherp tarief.

Persoonlijke lening (PL) Een persoonlijke lening is een bankterm voor een consumptieve kredietvorm waarbij het geleende bedrag in één keer wordt uitbetaald en daarna door de lener in een vaststaand aantal termijnen wordt terugbetaald. Elke termijn bevat een aflossingscomponent en rente over de restschuld. De looptijd en de rente worden in de leenovereenkomst vastgelegd en kunnen gedurende de looptijd niet worden gewijzigd. Bovendien is het, anders dan bij doorlopend krediet, niet toegestaan om afgelost saldo weer op te nemen. Het verloop van de lening staat dan ook geheel vast. De rentevergoeding die voor een persoonlijke lening in rekening wordt gebracht is hoger dan die bij een hypothecaire lening (wegens het ontbreken van zekerheid) en lager dan bij een doorlopend krediet (wegens het ontbreken van renterisico).

Private lease is een andere manier van een auto gebruiken. Het houdt in dat je als particulier tegen een vast maandbedrag een nieuwe auto kan rijden zonder dat deze van jou is. Die periode kan je zelf bepalen, maar varieert tussen de 12 en 60 maanden. Het maandbedrag is inclusief de meeste kosten die bij een auto komen kijken.

Rente is een vergoeding voor het uitlenen van geld.

Restantschuld Het restant van de schuld van de oorspronkelijke leningen na aftrek van alle gedane aflossingen.

Restschuld Je hebt een restschuld voor je eigen woning als je eigenwoningschuld (het bedrag waarover je rente mag aftrekken) hoger is dan de verkoopprijs van de woning, na aftrek van de verkoopkosten.

WOZ-krediet is een doorlopend krediet speciaal voor eigenaren van een koopwoning. Hierbij wordt naar de WOZ-waarde van je woning gekeken om te kunnen bepalen voor welke kredietlimiet je in aanmerking komt. Vaak wordt voor de maximale lening uitgegaan van 150% van de WOZ-waarde minus de reeds lopende hypotheek.Leenzelf deelt cookies uit wanneer je leenzelf.nl bezoekt. Sorry, geen lange vingers, biscuits of gevulde koeken die je eetlust bederven. Maar kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.